Pro farmáře

Základní informace pro prodejce na Trzích na Andělu.

Pokud máte zájem o prodej na trzích, vyplňte prosím náš DOTAZNÍK PRO NOVÉ ZÁJEMCE. Následně se vám ozveme s případnou nabídkou prodejního místa.

Jste již farmář/prodejce s podepsanou smlouvou? Tak si REZERVUJTE TERMÍN TADY.

Potřebujete zaslat nový aktivační e-mail ? Tak si POŠLETE AKTIVAČNÍ E-MAIL TADY.

Otevírací doba

Otevírací doba trhu je v úterý je od 8:00 do 18:00. Prodejci jsou povinni mít dostatečné množství zboží tak, aby byli schopni obsloužit návštěvníky minimálně do 18:00 hodin.

Jaké zboží a kdo může na trhu prodávat

Trhy na Kulaťáku jsou především potravinovým trhem, na němž lze prodávat výhradně domácí (české) potraviny, výpěstky, resp. výrobky. Zahraniční farmářské produkty je možné prodávat vyjímečně na základě předchozí dohody s pronajímatelem, nebo na specielních trzích, na kterých je avizována zahraniční účast. Na tržišti může prodávat pouze prvovýrobce (farmář) anebo jím určený prodejce. Přeprodávání zboží je na trhu zakázáno.

Parkování

Na vozidla prodejců se vztahují všechny platné předpisy a pravidla. Parkování není zajištěné.

Kdy přijet na trh

Příjezd na tržiště doporučujeme od 6:00 hod., vjezd na tržiště lze pouze ve výjímečných případech a pouze na dobu nezbytně nutnou, žádné auto nesmí být v prostoru trhu po 7:30 odjezd z tržiště na parkoviště do 7:30. Je striktně zakázáno vjíždět vozidly na trávu okolo trhu.

Podmínky a etika prodeje

Všechno prodávané zboží musí být viditelně označeno cenou. Prodejce - nájemce místa odpovídá za dodržování všech speciálních předpisů pro prodej svého zboží či služeb.

Které dokumenty s sebou

Živnostenský list, oprávnění prodávat dané zboží a výrobky, hygienické a veterinární osvědčení (§ 78 zákona č. 166/1999 Sb). Na pokyn pověřeného pracovníka provozovatele, kontrolních orgánů města a kontrolních orgánů státní správy je povine

A prokázat splnění podmínek k provozování živnosti, případně prokázat své pověření.

Prodejní stánky

Prodejci mají na svém prodejním místě připraven stánek o velikosti 3x2 metry. Vlástní stánek a prodejní vozy nejsou povoleny.

Voda, elektřina, WC

Na trhu jsou prodejcům k dispozici toalety typu "TOITOI". Na trhu je rovněž umývárna u WC, která je během konání trhu k dispozici nejen prodejcům, ale i návštěvníkům. Elektrický proud je rozveden z dvou rozvaděčů a rozveden do stánku, který si přípojku u pronajímatele objednal pro připojení spotřebičů nezbytných prodej zboží.

Odjezd z trhu

Balení zboží a odjezd z trhu po 18:00 hodin.

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je . IČ 22872957 se sídlem Plaská 4, 150 00, Praha 5 (dále jen: "správce").

Kontaktní údaje správce jsou Adresa: Plaská 4, 150 00, P-5, Email: info@trhynakulataku.cz, Telefon: +420 605 260 309

Svou informační povinnost vůči poptávajícímu po prodejním místě na trzích na Kulaťáku ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů poptávajícího pro účely poptávky pro účely jednání o poptávce prodejního místa a pro účely plnění veřejnoprávních povinností plní správce prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Webové stránky Farmářské trhy, z.s. Trhy na Kulaťáku - Trhy na Andělu - Festival ambasád